Sivil Savunma
04 Ağustos 2022

Sivil Savunma Amiri : Gizem YILDIRIM

Sivil Savunma Birimi hastanemizin Ek Bina 1. katında yer almaktadır.
  

 İç Hat Telefon: 5015

 

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı hastanemiz çalışanları, hastalar ve refakatçilerin can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, hastanemiz faaliyetlerinin idamesinin sağlanması ve acil bir şekilde tamir ve ıslahların yapılabilmesi için tüm görevli birimlerimizce yürütülmeye çalışılacak olan her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir

Sivil Savunma Birimi Görev ve Yetkilerimiz

 • Sivil savunma ekibinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak, yürütülen sivil savunma faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • Sivil savunma planını hazırlamak, yöneticilere plan ile ilgili raporlama yapmak.
 • Afet, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.
 • Sivil Savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak.
 • Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminin ilgili birimlerle koordine ederek planlamasını yapmak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak.
 • Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek.
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yapmak.
 • Kurum ile Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 • Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerini kurumunda uygulamasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
 • İkaz alarm haberlerinin alınıp verilmesi, siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri kontrolünü yürütmek.
 • Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Afet, Sivil Savunma, acil durum, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ile ilgili konularda kurum personeline eğitim vermek.
 • Afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ile ilgili tatbikatlarda kurumu adına sekreterya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili tatbikat düzenlemesini ve yürütülmesini sağlamak.
 • Kurumun afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu hizmetlerini denetlemek.
 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili planları yapmak.
 • Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kurum amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak.
 • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.
 • Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
 • Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
 • Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

1.Kontrol Merkezi Ve Karargâh Servisinin Görevleri:

İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak,

Sivil savunma servislerini sevk ve idare etmek,

Üniteleri arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak,

Mahalli sivil savunma idare kademeleri ile irtibatı ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak,

 Komşu müesseselerle haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak,

KBRN tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek,

Olağanüstü zamanlarda hastanelerdeki sivil savunma faaliyet ve hareketlerinin sevk ve idaresi için bir kontrol merkezi ve bu merkezde bir karargâh servisi kurulur.

2.Emniyet ve Kılavuz ( Koruma) Servisinin Görevleri:

Hastanenin iç ve dış emniyetini sağlamak,

Şüpheli şahısları tespit ve polise haber vermek,

Tehlike sıralarında personelin sivil savunma talimat ve isteklerine uygun şekilde hareketlerini düzenlemek, kılavuzluk etmek,      

Panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek,

Trafiği kontrol etmek,

Taarruz devresi sonrasında yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyet altında bulundurmak,

KBRN maddeleri ile bulaşmış sahalar ve patlamamış bomba veya mermilerin yerlerini tespit ve halkın yaklaşmasına mani olmak,

Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek

3. İtfaiye Servisinin Görevleri:

Hastane içinde çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek,

Müessese bölgelerindeki radyoaktif dekontaminasyonu (yıkamak suretiyle) yapmak,

Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek,

Barışta ve seferde yangını önleyici tedbir ve tertipleri kontrol ve sağlamak.

4.Kurtarma Servisinin Görevleri:

Enkaz altında kalanları kurtarmak,

Kurtarma sırasında yaralılara ilk acil yardımı yapmak,

Binalarda meydana gelen basit bozuklukları onarmak, tehlikeli durumda olanların desteklenmesini veya yıkılmasını sağlamak.

5. İlkyardım Servisinin Görevleri:

Kurtarılan kazazedelere ilk acil yardımı yapmak.

Kazazedenin şuuru yerinde ise vaka hakkında bilgi almak; değilse duruma göre bir yargıya varmak.

Kanama varsa durdurmak.

Solunum güçlüğü çekiyorsa suni teneffüs metotlarından birini uygulamak.

Hastanemizde müdahale edilemeyecek ise başka sağlık kuruluşuna sevk etmek.

Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplene teslimi veya gömülmeleri ve bıraktıkları eşyaların tespiti işi de, sosyal yardım servisinin de yardımı ile bu servis tarafından yapılır.

6.Sosyal Yardım Servisinin Görevleri:

Tehlike sırasında personeli durum hakkında sık sık aydınlatmak, morallerini kuvvetlendirmek, moral bozucu söylentilerin çıkmasını önlemek,

Personelinin ihtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve haberleşme hizmetlerini yapmak,

Ailesinden ayrı düşen fertlerin, mahalli sosyal yardım servisi ile işbirliği yaparak haberleşmelerini ve buluşmalarını sağlamak,

Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslim veya gömülmeleri ve bıraktıkları malların tespiti hususlarında sağlık servisine yardım etmek, kayıtlarını tutmak,

Taarruz sonrası devrede müessese için ihtiyaç bulunan işçiyi tedarik etmek..

7.Teknik Onarım Servisinin Görevleri:

Taarruzların tesiri ile müessesenin makina ve diğer enerji ve imal tesisleri ile elektrik, su, havagazı, kanalizasyon, telefon gibi teknik şebekelerde vukua gelebilecek, kısa zamanda yapılması mümkün basit bozuklukların acil ıslah ve onarımlarını yapmak, faaliyetlerinin devamlarını sağlamaktadır.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Sivil Savunma, Seferberlik, Koruyucu Güvenlik, Yangın İle İlgili Mevzuat Tablosu  (TIKLAYINIZ)

 

SİVİL SAVUNMA EĞİTİM MATERYELLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ (TIKLAYINIZ)

 

BİYOLOJİK SAVAŞ VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)

 

DEPREM VE KORUNMA  (TIKLAYINIZ)

HALKIN ALACAĞI TEDBİRLER  (TIKLAYINIZ)

HORTUM ÇARPMASINDAN ÖNCE YAPILACAK ŞEYLER (TIKLAYINIZ)


KİMYASAL SİLAH VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)

 

NÜKLEER SAVAŞ VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)

 

RADYOLOJİK TEHTİT VE TEHLİKELER (TIKLAYINIZ)

 

SEL VE KORUNMA (TIKLAYINIZ) 

 

SIĞINAKLAR (TIKLAYINIZ)

 

YANGIN VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)