Sivil Savunma
31 Ağustos 2021

Sivil Savunma Sorumlusu : Gizem YILDIRIM

1. Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin
tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve
korunmalarının takibini yapmak,
5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle
koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini
yerine getirmek,
8. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip
etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek veya denetimini sağlamak,
11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine
ilişkin işlemleri yürütmek,
12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler,
koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile, kurumun denetimine tabi özel
kuruluş personeline eğitim vermek veya verdirmek,
14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına
sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve
yürütülmesini sağlamak,
15. Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil
durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını
sağlamak,
17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst
amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
19. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
20. Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında
faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan
çalışmaları idare ile eş güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır. Kalite Yönetim
Sisteminin kurumda yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için ilgili görevleri yerine
getirir; toplantı ve çalışmalara katılır.